q4 | v2 | oc0 | aidf | swba | 544 | k49f | v681 | 9uje | 61